www.autokatalogas.eu

Tarpinės klijai Loktite 3020 purškalas 400ml

Tarpinės klijai Loktite 3020 purškalas 400mlTarpinės klijai Loktite 3020 purškalas 400ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Loctite 3020 - tarpinių klijai, gali būti naudojamas ant standžių ar lanksčių flanšų

Privalumai

  • Naudokite su išpjautomis tarpinėmis
  • Pagerina sandarinimą su visomis gumos, kamščio, popieriaus ir metalo tarpinėmis
  • Padengia labai lipnia, lanksčia plėvele

Taikymas

  • Gali būti naudojamas ant standžių ar lanksčių flanšų

Techniniai duomenys

  • Flanšų tipas: standūs ar lankstūs
  • Atsparumas temperatūrai: iki 200 ° C
  • Atsparumas alyvai: geras
  • Atsparumas vandeniui / glikoliui: geras
  • Pakuotės dydis: aerozolis, 400 ml

Naudojimo instrukcijos:
1. Nuvalykite ir nusausinkite flanšo ir tarpiklių paviršius. Naudokite tinkamą valiklį, pvz., LOCTITE® 7063 ™.
2. Užpurkškite lygų LOCTITE®3020 ™ sluoksnį maždaug nuo 15 iki 20 cm atstumu nuo flanšo paviršiaus ir iš abiejų tarpiklio pusių.
3. Atlikite maždaug 10 minučių džiovinimo laiką prieš surinkdami.
4. Perteklinį gaminį galima pašalinti tinkamu valikliu, tokiu kaip LOCTITE®7063 ™

Pavojinga

Pavojingumo frazė:
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildoma informacija EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazė:
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
***Tik privatiems vartotojams:
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P501 Pašalinkite atliekas ir likučius laikydamiesi vietos valdžios institucijų reikalavimų.***

Atsargumo frazė:

Prevencijos
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Atsargumo frazė:

Reakcijos

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas T458645
RMK su PVM 15,28
(LTL) 52,76

Bylos susijusios su šia preke