www.autokatalogas.eu

Aktyvatorius Loctite 7649 (150ml)

Aktyvatorius Loctite 7649 (150ml)
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

LOCTITE® SF 7649 skirtas padidinti LOCTITE anaerobinių klijų ir sandariklių kietėjimo spartą, žymiai nesumažinant sujungimo stiprumo. Itin rekomenduojama naudoti pasyviems metalams arba inertiniams paviršiams ir dideliems suklijavimo tarpams.
Ypač rekomenduojama LOCTITE SF 7649 naudoti, kai klijai kietėja žemesnėje kaip 15 °C temperatūroje.
Pagreitina kietėjimą ant pasyvių ir neaktyvių paviršių.
Dideliems suklijavimo tarpams
Kietėja žemoje temperatūroje (< 15 °C).

Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje.
Jei prieš klijuojant paviršius valomos vandeninės plovimo sistemos, svarbu patikrinti, ar plovimo tirpalas suderinamas su klijais. Kai kuriais atvejais šie vandeniniai plovimai gali turėti įtakos klijų sukietėjimui ir veikimui.

Naudojimo instrukcijos:
1. Ant abiejų klijuojamų paviršių užpurkškite aktyvatorių arba užtepkite teptuku. Jei yra nedideli tarpai, galimas tik vieno paviršiaus apdirbimas. Gali būti reikalingas užterštų paviršių pakartotinis valymas arba specialus riebalų šalinimas prieš aktyvatoriaus naudojimą, kad būtų pašalintas visas paviršiaus užteršimas. Porėtiems paviršiams gali reikėti dviejų aktyvatoriaus procedūrų.
2. Gerai vėdindami leiskite tirpikliui išgaruoti kol paviršiai visiškai išdžius.
3. Po aktyvavimo dalys turi būti suklijuotos per mėnesį. Neleisti paviršiaus užteršimo prieš suklijavimą. 
4. Tepkite Loctite anaerobinį produktą ant vieno arba abiejų klijuojamą paviršių ir nedelsdami sujunkite dalis.
5. Jei įmanoma, pajudinkite paviršius vienas kito atžvilgiu keletą sekundžių prieš surinkdami, kad tinkamai paskirstytumėte klijus ir maksimaliam aktyvavimui.
6. Išlaikykite surinkimą ir palaukite, prieš pradėdami tolesnį naudojimą.

Signalinis žodis:
Pavojinga

Pavojingumo frazė:
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Papildoma informacija EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazė:
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. ***Tik privatiems vartotojams: P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.***
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Atsargumo frazė:
Prevencijos
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.
P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio. Atsargumo frazė:
Reakcijos
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Prekės kodas T142479
RMK su PVM 52,43
(LTL) 181,03

Bylos susijusios su šia preke