www.autokatalogas.eu

A/C sistemos valiklis Sonax

A/C sistemos valiklis Sonax
A/C sistemos valiklis SonaxA/C sistemos valiklis Sonax
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Oro kondicionierius automobilyje yra ideali vieta pelėsiais atsiduodantiems kvapams. SONAX A/C valiklis valo greitai ir lengvai. Valo oro kondicionavimo, vėdinimo sistemą ir garintuvą nuo nepageidaujamų kvapų ir užtikrina šviežią kvapą. Labai greitas ir paprastas naudoti: be jokių pastangų vos po 15 minučių automobilis yra paruoštas naudoti.

Naudojimas: Pašalinkite dulkes nuo visų automobilio salono paviršių. Gerai suplakite purškiklį. Užveskite automobilio variklį. Įjunkite oro kondicionavimo sistemą vidiniu oro cirkuliacijos rėžimu, pilnai atidarant ventiliacijos angas. Stipriai paspauskite purškiklio snapelį, kol pasigirs trakštelėjimas ir snapelis užsifiksuos. Išlipkite iš automobilio ir uždarykite duris. Tegul priemonė veikia 15 min. Atidarykite duris ir išvėdinkite automobilio saloną.

Signalinis žodis
Pavojinga

Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Papildomos nuorodos: Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.Prekės kodas SO-323-100
RMK su PVM 9,98
(LTL) 34,46

Bylos susijusios su šia preke