www.autokatalogas.eu

Vasarinis langų skystis 250ml 1:10 - citrus

Vasarinis langų skystis 250ml 1:10 - citrus
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Vasarinio langų skysčio koncentratas.
Su 250 ml galima pagaminti 2,5 l langų apiplovimo skysčio.
Užtikrina gerą matomumą per kelias sekundes.
Pašalina vabzdžių liekanas, alyvą, suodžius ir silikono apnašas.
Saugus žibintams. Idealiai tinka aukštos kokybės "XENON" priekiniams žibintams ir šviesą sklaidantiems plastikiniams priekiniams žibintams su skaidria stiklo optika.
Švelnaus citrinų aromato.
Sudėtyje neturi fosfatų.

Signalinis žodis Atsargiai

Pavojų nustatantys komponentai ženklinimui: 2-metilizotiazol-3(2H)-onas

Pavojingumo frazės
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.Prekės kodas SO-260-200
RMK su PVM 2,93
(LTL) 10,12