www.autokatalogas.eu

Stiklo priežiūros priemonė sklaidanti vandens lašus

Stiklo priežiūros priemonė sklaidanti vandens lašus
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Padengia stiklą vandenį atstumiančia plėvele. Jos dėka pagerėja matomumas lietui lyjant, lengviau pašalinamos purvo bei vabzdžių apnašos, padidėja valytuvų efektyvumas.
Padengiami smulkūs stiklo įbrėžimai, todėl pagerėja matomumas tiek dieną, tiek naktį, sumažėja atspindžių. Žiemą palengvina ledo pašalinimą.

Naudojimas
Išvalyti ir išdžiovinti automobilio stiklą ar šalmo skydelį. Užpilti Liqui-Moly Ready-Clear Rain Repellent ant švaraus audinio ir paskleisti ant paviršiaus, palaukti apie 10min. ir tuomet nupoliruoti minkštu audiniu. Rekomenduojame atnaujinti stiklo padengimą kartą per mėnesį.

Pavojus
H225-Labai degūs skystis ir garai.
H319-Sukelia stiprų akių dirginimą.
H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
P101-Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
P102 - Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210-Saugoti nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P261-Stenkitės neįkvėpti garų ar purslų.
P271 – Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
P280 – Dėvėti akių apsaugą.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P312-Jei pasijutote blogai, skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją.
P403+P233 – Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405 – Laikyti užrakintą.
P501 – Išmeskite turinį / talpyklą į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas LM-1590
RMK su PVM 5,65
(LTL) 19,51