www.autokatalogas.eu

Vasarinis langų skystis konc. citronų kvapo

Vasarinis langų skystis konc. citronų kvapo
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Vasarinis langų skystis, koncentratas, tinka naudoti ant polikarbonato ir su vėduokliniais purkštuvais.
Pašalina išmetamųjų dujų nuosėdas ir kelio purvą
Nepalieka dryžių
Tinka polikarbonatui
Puikus valymo efektas, mažos sąnaudos
Švarus stiklas padidina vairavimo saugą
Nepažeidžia plastikų, gumos ir dažų
Koncentratas 1:100 skirtas naudoti transporto priemonių langų, žibintų apiplovimo sistemose.

Užtikrina idealią langų švarą ir padidina važiavimo komfortą bei saugumą.
Pašalina tepalų, silikono dėmes, vabzdžių likučius.
Malonaus citrinų kvapo.
Neturi fosfatų, biologiškai suyra.

Naudojimas
Naudojamas praskiestas vandeniu 1:100 koncentrato / vandens.
Su 50 ml koncentrato galite pasigaminti 5 litrus valymo skysčio.
Su 250 ml koncentrato duoda galite pasigaminti 25 litrus valymo skysčio.

Pavojus
H315-Sukelia odos dirginimą.
H318-Smarkiai pažeidžia akis.
H317-Gali sukelti alerginę odos reakciją.
P101-Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
P102 – Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P261-Stenkitės neįkvėpti garų ar purslų.
P280 - Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių / veido apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.
P310-Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją.
P333+P313 - Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.
P501 – Išmeskite turinį / talpyklą į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas LM-1519
RMK su PVM 7,05
(LTL) 24,34