www.autokatalogas.eu

AE ratlankių valiklis 500 ml

AE ratlankių valiklis 500 ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Efektyvus ratlankių valiklis pašalina kelio ir stabdžių trinkelių dulkes, alyvos liekanas.

Naudojimas:

Purkši ant šaltų ratlankių palaukti trejetą minučių ir gausiai nuplauti vandeniu. įsisenėjusias dėmes pašalinti naudojant ratlankių valymo šepetį arba kempinę su mitropluošto audiniu.

Įspėjimas

Pavojingumo frazės:
H302 - Kenksminga prarijus.
H290 - Gali ėsdinti metalus.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės:
P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite po ranka produkto talpyklą ar etiketę.
P102: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P234: Laikyti tik originalioje pakuotėje.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P280: Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą.
P302 + P352: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens.
P501: Turinį / talpyklą išmeskite į specialų atliekų surinkimo punktą.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas APC-023809
RMK su PVM 3,00
(LTL) 10,36

Rekomenduojamos prekės
    RMK su PVM Kiekis  
SO-417-741 Ratlankių plovimo šepetys Sonax 6,96 1
SO-416-200 Mikropluošto šluostė Sonax automobilio išorei 40x40cm 3,93 1
SO-425-200 Mikropluošto šluostė 40x40cm Sonax XTREME 2,93 1